Miljöpolicy

Eka Skog AB ska arbeta för att:

  • minska den miljöpåverkan som avverkningsmaskiner, manuellarbete och virkestransporter står för
  • ställa krav på entreprenörers miljöarbete
  • skapa ett miljövänligt, långsiktigt och uthålligt skogsbruk
  • följa marknadens krav på certifiering och miljöarbete.
  • uppfylla gällande lagstiftning och så långt som det är möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga, ej auktoriserade avverkningar eller nyckelbiotoper
  • entreprenörer och personal ska hållas informerad och utbildas i ett långsiktigt miljöarbete
  • följa certifieringens krav och målsättningar
  • öka andelen certifierat virke

Social policy
Offentlig policy

http://www.certifieringsgruppen.se/